DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.schaftfestival.com (hierna de ‘Website’) welke eigendom is van Apenkooi Events B.V., organisator van het Schaft Festival (hierna ‘Organisator’).

Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en het gebruik van de Website.

De informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze Website worden ontleend. Hoewel Organisator alle zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van de Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Organisator niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Organisator garandeert evenmin dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Organisator wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze Website uitdrukkelijk van de hand.
Wanneer de Website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de Website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Organisator niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
Organisator behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze Website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator. U mag informatie op de Website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De Organisator behoudt zich het recht voor de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Op de Website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Back to Top